Tłumaczenia przysięgłe

Zasady wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych reguluje Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.)

Tłumaczenie uwierzytelnione stanowi dokument, w związku z czym jakiekolwiek zmiany na nim są niedopuszczalne.

Za stronę obliczeniową uwazą się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą. (§ 8, pkt.1 Ustawy)

W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu lub wydruku komputerowego niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1.125 znaków. (§ 8, pkt.2 Ustawy)

Przy wykonywaniu tłumaczenia uwierzytelnionego można sporządzić za dodatkową opłatą (10 zł netto) kopię, która funkcjonuje na prawach oryginału.

Możliwe jest uwierzytelnienie tekstu przetłumaczonego przez klienta. Warunkiem niezbędnym jest jego całkowita poprawność.

INFORMACJE PRZYDATNE

Niektóre państwa wymagają legalizacji uwierzytelnionego tłumaczenia na język obcy przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Warszawa, Al. Szucha 23, codziennie w godzinach 9.00-13.00, opłata pobierana przez MSZ, płacona na miejscu – 60 zł brutto), a następnie przez przedstawicielstwo dyplomatyczne danego kraju.

W przypadku przekładu dokumentów na język włoski dokument należy najpierw zalegalizować w MSZ. Tekst legalizacji musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, a sporządzone tłumaczenie należy również przedłożyć do legalizacji w ambasadzie Włoch.

Nie tłumaczy się dowodów osobistych.

Jeśli potrzebują Państwo udokumentować swoje miejsce zamieszkania należy przetłumaczyć zaświadczenie o zameldowaniu uzyskane we właściwym urzędzie meldunkowym.

Jeżeli potrzebują Państwo oświadczeń własnych sporządzonych w obcym języku oświadczenie powinno być sporządzone w języku polskim, podpisane w obecności notariusza, a następnie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Powinno również zawierać klauzulę notarialną.

Umowy muszą być podpisane przed przetłumaczeniem uwierzytelnionym przynajmniej przez jedną ze stron, w przeciwnym razie tłumaczone będą jako zwykły tekst, a nie dokument. Tłumaczenie jednostronnie podpisanej umowy stanowi dokument, na którym nie można już dokonywać żadnych innych adnotacji (na przykład sygnować przez stronę drugą umowy).

Dokumenty wystawiane przez władze carskie w języku rosyjskim tłumaczymy dopiero po indywidualnym uzgodnieniu ceny i terminu wykonania.